Publikacje

Sumaryczna liczba pkt. MNiSW

2454

Sumaryczny IF

112,829

Indeks Hirscha

13

Cytowania (wg danych Scopus)

424

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:

1. Kapturowska A., Stecka K., Zielińska K., Kupryś M. (2010): Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych, str. 107-112, vol. T1 W: Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Wiśniowska-Kielian B. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-60633-47-2.

MEiN 2010 = 3 pkt

 

2. Białecka-Florjańczyk E., Kapturowska A. (2012). Genetically Modified Baker’s Yeast Saccharomyces cerevisiae Chemical Synthesis and Biotransformations, str. 211-233 W: Chemical Biology, Ekinci D. (red.) InTech,  ISBN: 978-953-51-0049-2.

MEiN 2012 = 4 pkt

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

 

3. Fabiszewska A., Kozik K., Bieńkowska, Kundys A., Małajowicz J. (2017): Wpływ hydrofobowego źródła węgla na syntezę enzymów lipolitycznych przez szczep drożdży Yarrowia lipolytica ATCC 90812, str. 71-77 W: Puzzel 2017: Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, Uchański O. (red.) Wrocław, Oskar Uchański, ISBN 978-83-937278-4-1.

MEiN 2017 = 5 pkt

 

4. Małajowicz J., Grzechnik A., Borzęcka S., Kundys A., Fabiszewska A. (2017): Wpływ gamma-dekalaktonu na wzrost i aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica W29, str. 65-70 W: Puzzel 2017: Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, Uchański O. (red.) Wrocław, O. Uchański, ISBN 978-83-937278-4-1.
MEiN 2017 = 5 pkt

 

5. Misiukiewicz P., Fabiszewska A. (2018): Olej mikrobiologiczny – biochemiczne aspekty syntezy
i kierunki jego wykorzystania w przemyśle oleochemicznym, str. 114-125 W: Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności, Bodkowski R., Knechta D., Czyż K. (red.) Wrocław, Fund. Lumina Cordis, ISBN 978-83-951124-0-9.
MEiN 2018 = 5 pkt

 

6. Jasińska K., Fabiszewska A., Zieniuk B., Nowak D., Małajowicz J. (2020) Wpływ wybranych czynników na aktywność liofilizowanych preparatów enzymów lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica, str. 9 – 22
W: Żywność, Żywienie, Rynek, Innowacje w nauce i praktyce” Górska-Warsewicz H., Jaworska D., Czeczotko M. (red.), Warszawa, Wydawnictwo SGGW,  ISBN 978-83-7583-948-7.

MEiN 2020 =20 pkt

 

7. Siek Z., Małajowicz J., Wacławek W., Fabiszewska A. (2020) Wpływ stężenia handlowego preparatu lipaz Candida antarctica na aktywność metaboliczną drożdży Yarrowia lipolytica W29 w syntezie gamma-dekalaktonu, str. 23-34 W: Żywność, Żywienie, Rynek, Innowacje w nauce i praktyce, Górska-Warsewicz H., Jaworska D., Czeczotko M. (red.), Warszawa, Wydawnictwo SGGW,  ISBN 978-83-7583-948-7.
MEiN 2020 =20 pkt

 

8. Fabiszewska A., Ukleja M., Kozłowska M., Wołoszynowska M., Wierzchowska K., Zieniuk B. (2020) Wybrane parametry jakościowe oleju mikrobiologicznego drożdży Yarrowia lipolytica otrzymanego
w podłożach z odpadowymi olejami przemysłu rybnego, str. 194-205 W: Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta, Kowalski S., Zięć G., Dróżdż Iwona (red.), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-10-6.

MEiN 2020 = 20 pkt

 

9. Dmowska D., Fabiszewska A., Zieniuk B. (2020) Olej mikrobiologiczny jako alternatywny suplement wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie człowieka - analiza rynku. str. 213-220, W: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych, Danielewska A., Maciąg M. (red.), 2020, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o, ISBN 978-83-66489-40-0.

MEiN 2020 = 5 pkt

 

10. Siedlecka P., Kozłowska M., Ścibisz I., Fabiszewska A. (2021) Aktywność przeciwutleniająca izolatów otrzymywanych z wybranych roślin zielarskich, str. 31, W: Kalemba-Dróżdż M. (red.) Polifenole 2021, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2021.

MEiN 2021 = 0 pkt

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:

1. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2010) Ocena skażenia pasz ochratoksyną A i metody ich dekontaminacji, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3), 156-163.

MEiN = 6 pkt     

 

2. Białecka-Florjańczyk E., Zamojska W., Kapturowska A. (2011) Biotransformacje z udziałem genetycznie modyfikowanych drożdży Saccharomyces cerevisiae, Wiadomości Chemiczne, 65 (1-2), 93-110.

MEiN = 6 pkt                                  

 

3. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E. (2011) Wpływ sonikacji na aktywność lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 12 (2), 143-148.

MEiN = 6 pkt                                  

 

4. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Chmielewska I., Białecka – Florjańczyk E., (2011) Ultradźwięki – narzędzie do inaktywacji komórek drożdży oraz izolacji  białek wewnątrzkomórkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), 160-171.

MEiN  = 9 pkt                                  IF 2011 = 0,155                    IF 5-letni 2013 = 0,295

 

5. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2011) Czynniki wpływające na zdolność szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 66 (3), 21-33.

MEiN = 0 pkt                                  

 

6. Zielińska K., Stecka K., Kupryś M., Kapturowska A., Miecznikowski A. (2011) Ocena stopnia skażenia bakteriami patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56 (4), 212-215.

MEiN = 6 pkt                                  

 

7. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2011) Charakterystyka wybranych cech szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus o aktywności antymikotoksynowej. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 66 (3), 5-20.

MEiN = 0 pkt                                  

 

8. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Studies on lipolytic activity of sonicated enzymes from Yarrowia lipolytica. Ultrasonics Sonochemistry 19, 186-191.

MEiN = 45 pkt                                 IF = 3,516                          IF 5-letni = 3,708

 

9. Białecka-Florjańczyk E., Krzyczkowska J., Stolarzewicz I., Kapturowska A. (2012) Synthesis of 2-phenylethyl acetate in the presence of Yarrowia lipolytica KKP 379 biomass, Journal of Molecular Catalysis (Enzymatic B) 74 (3-4), 241-245.

MEiN = 25 pkt                                 IF = 2,823                          IF 5-letni = 2,805

 

10. Stolarzewicz I., Kapturowska A., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Mikrobiologiczne źródła barwników w technologii żywności. Postępy Mikrobiologii (Advances in Microbiology), 51(3), 167–176.

MEiN = 15 pkt                                 IF  = 0,207                         IF 5-letni = 0,227

 

11. Kapturowska A. U., Zielińska K., Stecka K.M. (2012) Ocena jakości mleka surowego w powiązaniu z jakością kiszonych pasz objętościowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(3), 194-197.

MEiN = 5 pkt                                  

 

12. Zielińska K., Kapturowska A., Stecka K., Kupryś-Caruk M., Miecznikowski A., (2012) Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi kiszonek z runi łąkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(4), 217-221.

MEiN = 5 pkt                                  

 

13. Kapturowska A., Zamojska W., Stolarzewicz I., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Substraty hydrofobowe w podłożach stymulujących aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 14, 317-323.

MEiN 2019 = 5 pkt                                        

 

14. Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Wróbel B. (2013) Rola bakterii fermentacji mlekowej w poprawie jakości mikrobiologicznej kiszonek z runi łąkowej w gospodarstwach ekologicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (Water-Environment-Rural Areas), vol 13, 1(41), 171-182.

MEiN = 5 pkt                    

 

15. Fabiszewska A. U., Zielińska K. J., Stecka K.M., Kupryś-Caruk M.P. (2013) Zastosowanie metody impedymetrycznej do oceny wzrostu wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej w obecności ochratoksyny A. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 68 (1), 38-50.

MEiN = 2 pkt                                  

 

16. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013) Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą na jakość runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania. Problemy Inżynierii Rolniczej (Problems of Agricultural Engineering) 2 (80), 151-164.

MEiN = 4 pkt                    

 

17. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013) Ocena efektywności stosowania dodatku bakteryjnego do zakiszania runi łąkowej nawożonej nawozami naturalnymi.  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 233-237.

MEiN  = 5 pkt                                 

 

18. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2013) Występowanie aflatoksyn w paszach i metody ich dekontaminacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 254-260.

MEiN = 5 pkt                                  

 

19. Kupryś-Caruk M., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013): Wpływ kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie skażenia ochratoksyną a kiszonego ziarna kukurydzy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 34-37.

MEiN  = 5 pkt                                 

 

20. Fabiszewska A. (2013) Współzależność pomiędzy wybranymi źródłami węgla w podłożu a wzrostem drożdży Yarrowia lipolytica, Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18 (3), 51-58.

MEiN = 4 pkt                                  

 

21. Stolarzewicz I., Ciekot J., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E. (2013) Roślinne i mikrobiologiczne źródła przeciwutleniaczy (Plant and microbial sources of antioxidants). Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Advances in Hygiene and Experimental Medicine), 67, 1359-1373.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 0,633                          IF = 0,761

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

 

22. Fabiszewska A. U., Stolarzewicz I., Zamojska W., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Carbon source impact on Yarrowia lipolytica KKP 379 lipase production. Applied Biochemistry and Microbiology, 50 (4), 404-410.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 0,735                          IF 5-letni = 0,772

 

23. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2014) Assessment of the quality of sward from the grasslands of selected organic farms. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 59 (4), 131-136.

MEiN 2019 = 5 pkt                                        

 

24. Wróbel B., Fabiszewska A., Zielińska K. (2014) The impact of fertilization using natural fertilizers on the quality of grass silage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (4), 119-125.

MEiN = 5 pkt                    

 

25. Fabiszewska A., Zielińska K. (2014) Wpływ obecności ochratoksyny A na wzrost szczepów z rodzaju Lactobacillus. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 22(1), 131-137.

MEiN = 4 pkt                                  

 

26. Fabiszewska A. U., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Factors influencing synthesis of extracellular lipases by Yarrowia lipolytica in medium containing vegetable oils, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 4(3), 231-237.

MEiN = 7 pkt                                  

 

27. Fabiszewska A., Mazurczak P., Pielińska A., Zieniuk B., Nowak D., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Próba zastosowania drożdży Y. lipolytica KKP 379 w zagospodarowaniu odpadów przemysłu rybnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (Technological Progress in Food Processing), 2, 28-33.

MEiN = 5 pkt                    

 

28. Fabiszewska A. U., Kotyrba D., Nowak D. (2015) Assortment of carbon sources in medium for Yarrowia lipolytica lipase production: a statistical approach, Annals of Microbiology, 65(3), 1495-1503.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 1,232                          IF 5-letni = 1,331

 

29. Krzyczkowska J., Fabiszewska A. U. (2015) Yarrowia lipolytica – niekonwencjonalne drożdże w biotechnologii. Postępy Mikrobiologii 54 (1), 33-43.

MEiN = 15 pkt                                 IF 2019 = 0,236                    IF 5-letni= 0,290

 

30. Zielińska K., Fabiszewska A. U., Stefańska I. (2015) Different aspects of Lactobacillus inoculants on the improvement of quality and safety of alfalfa silage. Chilean Journal of Agricultural Research, 75 (3), 298-306, 20 pkt, IF=0,553

MEiN = 25 pkt                                 IF = 0,637                          IF 5-letni = 0,943

 

31. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2015) The effect of mineral NPK and organic fertilization on the content of nutritive components and microbiological quality of the first regrowth of meadow sward. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4), 129-134. 12 pkt

MEiN = 12 pkt                                

 

32. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2015) A contamination of sward from the grasslands of organic and conventional farms with aflatoxins and ochratoxin A. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4), 140-145.

MEiN = 12 pkt                                

 

33. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2016) An assessment of the microbiological and chemical quality of grass silages from the organic farms, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4), 241-246.

MEiN = 12 pkt                                

 

34. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2016) The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4), 230-236.

MEiN = 12 pkt

 

35. Zielińska K., Fabiszewska A., Świątek M., Szymanowska-Powałowska D. (2017) Evaluation of the ability to metabolize 1,2-propanediol by heterofermentative bacteria of the genus Lactobacillus. Electronic Journal of Biotechnology 26, 60-63.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 1,881                          IF 5-letni = 1,591

 

36. Stolarzewicz I., Zaborniak P., Fabiszewska A. U., Białecka-Florjańczyk E. (2017)  Study on properties of immobilized biocatalysts with lipase activity produced in Yarrowia lipolytica batch culture. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 31(3), 251-259.

MEiN = 20 pkt                                 IF  = 1,383                         IF 5-letni = 1,272

 

37. Zielińska K, Fabiszewska A., Wróbel B. (2017) Impact of bacterial preparation on improvement of aerobic stability and biogas yield from meadow sward silage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 62(4), 219-222.

MEiN = 12 pkt                                

 

38. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2017) The effect of biological additives on aerobic stability of silages from meadow sward intended for feeding and energy production. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62(4), 205-210.

MEiN = 12 pkt                  

 

39. Mazurczak P., Zieniuk B., Fabiszewska A., Nowak D., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E. (2017) Utylizacja odpadów pochodzących z zakładów przemysłu spożywczego i paliwowego z wykorzystaniem lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 588, 15-24.

MEiN = 13 pkt

 

40Fabiszewska A., Pielińska A., Mazurczak P., Zieniuk B., Wołoszynowska M. (2017): Wpływ wybranych czynników na wydajność ekstrakcji i skład kwasów tłuszczowych otrzymywanego oleju mikrobiologicznego w komórkach drożdży Yarrowia lipolytica. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 24 (1) (110), 59 – 69;

MEiN 2017 = 13 pkt

 

41. Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. U., Krzyczkowska J., Kuryłowicz A. (2018) Synthetic and natural lipase inhibitors. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 18(8), 672-683.

MEiN = 30 pkt                                 IF = 2,842                          IF 5-letni = 2,952

 

42. Kundys A., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A., Małajowicz J. (2018) Candida antarctica lipase B as catalyst for cyclic esters synthesis, their polymerization and degradation of aliphatic polyesters. Journal of Polymers and the Environment 26, 396-407.

MEiN = 30 pkt                                  IF = 2,765                          IF 5-letni  = 2,896

 

43. Zielińska K., Fabiszewska A. (2018) Improvement of the quality of maize grain silage by a synergistic action of selected lactobacilli strains. World Journal of Microbiology and Biotechnology 34(1), 1-8, nr artykułu 9.

MEiN = 20 pkt                                 IF = 2,652                          IF 5-letni  = 2,391

 

44. Zieniuk B., Fabiszewska A. (2018) Ryby oraz odpady rybne jako źródło składników bioaktywnych oraz surowiec dla przemysłu energetycznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1 (114), 5-16.

MEiN = 13 pkt                                

 

45. Zielińska K, Fabiszewska A., Wróbel B. (2018) Increase of biogas yield from whole crop maize silage prepared with the addition of inoculant Lactosil Biogaz Plus. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 63(3), 157-161.

MEiN = 12 pkt                                

 

46. Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A., Zieniuk B. (2018) Phenolic acids derivatives - bioactivity and biotechnological methods of synthesis. Current Pharmaceutical Biotechnology 19(14), 1098-1113.

MEiN = 30 pkt                                 IF  = 1,516                         IF 5-letni  = 1,743

 

47. Zieniuk B., Fabiszewska A. (2019) Yarrowia lipolytica: a beneficious yeast in biotechnology as a rare opportunistic fungal pathogen - a minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology 35, 1-8, nr artykułu 10.

MEiN  = 70 pkt                                IF = 2,477                          IF 5-letni = 2,518

 

48. Fabiszewska A., Zielińska K., Wróbel B. (2019) Trends in designing microbial silage quality by biotechnological methods using lactic acid bacteria inoculants – a minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology 35 (5), 1-8, nr artykułu 76.

MEiN = 70 pkt                                 IF  = 2,477                         IF 5-letni = 2,518

 

49.  Fabiszewska A., Zieniuk B., Mazurczak-Zieniuk P., Wołoszynowska M., Nowak D. (2019): Waste fish oil as an alternative carbon source in microbial oil production by Yarrowia lipolytica yeast. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 599, 3-13.

MEiN 2019 = 20 pkt

 

50.  Fabiszewska A., Misiukiewicz-Stępień P., Paplińska-Goryca M., Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E. (2019): An insight into storage lipids synthesis by Yarrowia lipolytica yeast relating to lipid and sugar substrates metabolism. Biomolecules 9(11), 1-13, nr artykułu 685; DOI:10.3390/biom9110685 

MEiN 2019 = 100 pkt                         IF 2019 = 4,082                        IF 5-letni (2020) = 5,362

51. Zieniuk B., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E. (2020) Screening of solvents for favoring hydrolytic activity of Candida antarctica Lipase B. Bioprocess and Biosystems Engineering 43(4), 605-613.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 3,210                          IF 5-letni = 2,970

 

52. Małajowicz J., Nowak D., Fabiszewska A., Iuliano A. (2020) Comparison of gamma-decalactone biosynthesis by yeast Yarrowia lipolytica MTLY40-2p and W29 in batch-cultures. Biotechnology and Biotechnological Equipment 34(1), 330-340.

MEiN = 40 pkt                                 IF = 1,632                          IF 5-letni = 2,029

 

53. Kozłowska M., Gawinowska A., Fabiszewska A. (2020) Ekstrakty roślinne w wyrobach ciastkarskich. Przemysł spożywczy 74(6), 20-24.

MEiN = 5 pkt                                  

 

54. Zieniuk B., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2020) Synthesis of industrially useful phenolic compounds esters catalyzed by Y. lipolytica whole-cells obtained in waste fish oil media. Sustainability 12 (14), 1-18, nr artykułu 5804.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 3,251                          IF 5-letni = 3,473

 

55. Zieniuk B., Mazurczak-Zieniuk P., Fabiszewska A. (2020) Exploring the impact of lipid-rich food industry waste carbon sources on the growth of Candida cylindracea DSM 2031. Fermentation 6(4), 1-10, nr artykułu 122.

MEiN = 20 pkt                                 IF = 3,975

 

56. Zieniuk B., Fabiszewska A., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E. (2021) Synthesis of flavor compound ethyl hydrocinnamate by Yarrowia lipolytica lipases. Biocatalysis and Biotransformation, 39(6), 455-464.

MEiN  = 40 pkt                                IF = 2,325                          IF 5-letni  = 2,303

 

57. Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Anti-listerial effect of 4-hydroxyphenylpropanoic acid esters synthesized by lipase-catalyzed esterification. Proceedings, 70(1), 1-5, nr artykułu 17.

MEiN = 5 pkt                                  

 

58. Zieniuk B., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Application of freeze-dried Yarrowia lipolytica biomass in the synthesis of lipophilic antioxidants. Biotechnology Letters 43, 601-612.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 2,716                          IF 5-letni = 2,672

 

59. Iuliano A., Fabiszewska A., Kozik K., Rzepna M., Ostrowska J., Dębowski M., Plichta A. (2021) Effect of electron-beam radiation and other sterilization techniques on degradation, microbiological, structural and mechanical properties of thermoplastic starch blend. Journal of Polymers and the Environment, 29, 1489–1504.

MEiN  = 70 pkt                                IF = 4,705                          IF 5-letni = 4,261

 

60. Zieniuk B., Groborz K., Wołoszynowska M., Ratusz K., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Enzymatic synthesis of lipophilic esters of phenolic compounds, evaluation of their antioxidant activity and effect on the oxidative stability of selected oils, Biomolecules, 11(2), 1-12, nr artykułu 314.

MEiN  = 100 pkt                              IF  = 6,064                         IF 5-letni = 6,191

 

61. Zielińska K., Fabiszewska A., Piasecka-Jóźwiak K., Choińska R. (2021) Increasing biogas yield from fodder by microbial stimulation of propionic acid synthesis in grass silages. Energies, 14(10), 1-13, nr artykułu 2843.

MEiN = 140 pkt                               IF  = 3,252                         IF 5-letni = 3,333

 

62. Snopek P.,  Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Aeration and Stirring in Yarrowia lipolytica lipase biosynthesis during batch cultures with waste fish oil as a carbon source. Fermentation 7(2), 1-11, nr artykułu 88.

MEiN = 40 pkt                                 IF = 5,123

 

63. Jasińska K., Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Studies on the catalytic properties of crude freeze-dried preparations of Yarrowia lipolytica extracellular lipases for geranyl ester derivative synthesis Biomolecules 11(6), 1-16, nr artykułu 839.

MEiN = 100 pkt                               IF = 6,064                          IF 5-letni = 6,191

 

64. Wierzchowska K., Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Phosphorus and nitrogen limitation in the culture medium as a part of the strategy to stimulate microbial lipids biosynthesis. Applied Sciences, 11(24), 1-13, nr artykułu 11819.

MEiN = 100 pkt                               IF = 2,838                          IF 5-letni = 2,921

 

65. Fabiszewska A., Wierzchowska K., Górska A., Zieniuk B. (2021): Rapeseed post-frying oil from fish fillets as a carbon source in microbial oil synthesis, w: Proceedings, 70, 1-6, nr artykułu 68.

MEiN 2021 = 5 pkt                         

 

66. Fabiszewska A., Zieniuk B., Kozłowska M., Mazurczak-Zieniuk P., Wołoszynowska M., Misiukiewicz-Stępień P., Nowak D. (2021): Studies on upgradation of waste fish oil to lipid-rich yeast biomass in Yarrowia lipolytica batch cultures, Foods 10(2), 1-16, nr artykułu 436.

MEiN 2021 = 100 pkt             IF 2021 = 5,561                        IF 5-letni  = 5,940

 

67. Fabiszewska A., Paplińska-Goryca M., Misiukiewicz-Stępień P., Wołoszynowska M.,  Nowak D., Zieniuk B. (2022): Expression profile of selected genes involved in storage lipids synthesis in a model oleaginous yeast species Yarrowia lipolytica. International Journal of Molecular Sciences 23(3), nr artykułu 1041.

MEiN 2021 = 140 pkt                         IF 2021 = 6,208                        IF 5-letni (2021) = 6,628

 

68. Fabiszewska A., Wierzchowska K., Wołoszynowska M., Nowak D., Zieniuk B. (2022): Brine and post-frying oil management in the fish processing industry – a concept based on oleaginous yeast culture. Processes, 10, 1-12, nr artykułu 294.

MEiN 2021 = 70 pkt                           IF 2021 = 3,352                        IF 5-letni (2021) = 3,338

 

69. Wierzchowska K., Zieniuk B., Fabiszewska A. (2022) Use of non-conventional yeast Yarrowia lipolytica in treatment or upgradation of hydrophobic industry wastes. Waste and Biomass Valorization 13(2), 757–779.

MEiN = 70 pkt                                 IF 2021 = 3,449                    IF 5-letni 2021 = 3,575

 

70. Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Wierzchowska K., Fabiszewska A. (2022) Recent advances in the enzymatic synthesis of lipophilic antioxidant and antimicrobial compounds. World Journal of Microbiology and Biotechnology 38(1), 1-16, nr artykułu 11.

MEiN = 70 pkt                                 IF 2021 = 4,253                    IF 5-letni 2021 = 4,272

 

71. Jasińska K., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E., Zieniuk B. (2022) Mini-Review on the enzymatic lipophilization of phenolics present in plant extracts with the special emphasis on anthocyanins. Antioxidants 11(8), 1-16, nr artykułu 1528.

MEiN = 100 pkt                               IF 2021 = 7,675                    IF 5-letni 2021 = 7,886

 

72. Zieniuk B., Ononamadu C.J., Jasińska K., Wierzchowska K., Fabiszewska A. (2022) Lipase-Catalyzed Synthesis, Antioxidant Activity, Antimicrobial Properties and Molecular Docking Studies of Butyl Dihydrocaffeate. Molecules 27(15), 1-18, nr artykułu 5024.

MEiN = 140 pkt                               IF 2021 = 4,927                    IF 5-letni 2021 = 5,110