dr hab. inż. Agata Fabiszewska

Studia ukończyłam na kierunku biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam także tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od 2014 roku pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Moją życiową pasją, a jednocześnie stylem życia jest harcerstwo. Lubię wędrówki po górach, dobrą książkę i poezję śpiewaną.

Czym się zajmuję?

Badania naukowe

Zajmuję się badaniem możliwości wykorzystania drożdży olejogennych w technologii żywności i biokatalizie oraz utylizacji lipidowych odpadów przemysłu spożywczego z ich udziałem. W sposób szczególny badam fizjologię drożdży z gatuku Yarrowia lipolytica. Interesuję się także biotechnologicznym wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus.

Dydaktyka

Prowadzę wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz wykłady z technologii preparatów enzymatycznych.

Opiekun koła naukowego

Jestem opiekunem Koła Naukowego Biotechnologów KNBiotech. KNBiotech działa od 1997 roku przy Wydziale Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie. Koło zrzesza studentów kierunków biologicznych zainteresowanych szeroko pojętymi naukami biotechnologicznymi.

Członkini Rady Programowej Wydziału Biologii i Biotechnologii

Jestem członkinią Rady Programowej Wydziału Biologia i Biotechnologii SGGW. Rada jest podmiotem opiniodawczym i doradczym dziekana. Do jej głównych zadań należy wspieranie nad nadzorem jakości kształcenia na kierunku, opiniowanie kształcenia, przygotowywanie projektów programów studiów, planów zajęć, ewaluacja tychże programów i planów, a także sylabusów.

Topic Editor w czasopiśmie Applied Sciences

Koordynator ds. praktyk

Jestem koordynatorem ds. praktyk na kierunku biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie.

Doświadczenie

Edukacja

2023
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia

2009-2013
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w Katedrze Chemii Wydziału
Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.

Praca doktorska pt.: "Badania nad właściwościami katalitycznymi drożdży Yarrowia lipolytica w reakcjach biotranspofromacji"

2010
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego

Jednosemestralne studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2004-2009
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia magisterskie

Studia magisterskie na kierunku biotechnologia. Praca magisterska w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie w Zakładzie Technologii Fermentacji pt.: "Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku"

2000-2004
III Liceum Ogólnokształcącej im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

Szkoła średnia

Profil biologiczno-chemiczny

Doświadczenie

2015 - obecnie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2014
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Asystent

Asystent na Wydziale Nauk o Żywności, Katedra Chemii SGGW w Warszawie

2013
Versita Sp. z o.o.

Redaktor zarządzający

Uruchamianie czasopism naukowych, rekrutacja redaktorów czasopism

2013
Versita Sp. z o.o.

Asystent redaktora

Budowanie baz danych pracowników naukowych

2010 - 2013
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

Asystent

Analizy laboratoryjne, koordynacja i udział w projektach naukowych, analiza danych statystycznych, prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych, rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Udział w szkoleniach

2023

Szkoła Mentorów SGGW w Warszawie

2023

EMI - English as a medium of instruction (CLIL course)

2023

Nauczanie pokolenia Z: podnoszenie atrakcyjności zajęć i zwiększanie zaangażowania studentów metodą design thinking

2022
Cloud Team

Komunikacja: Przywództwo sytuacyjne Blancharda

2021
Blue ocean consulting

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych - komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi

2021
firma OPTIMA

Radzenie sobie ze stresem w obecnej sytuacji epidemiologicznej

2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jak publikować, aby móc patentować - praktyczne wskazówki dla naukowców

2013
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2013
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2012
StatSoft

Metody wizualizacji danych

2012
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjna Gospodarka, 2007-2013

2011
StatSoft

DOE-komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych

2011
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2011

Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej

Szkolenie Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Innowacyjna Gospodarka”.

2011
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjna Gospodarka, 2007-2013

2011
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona własności patentowej

2011
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Ochrona własności intelektualnej w jednostkach naukowych

2010
Merck

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek i wyposażenia w laboratorium mikrobiologicznym

image

Obszary zainteresowań

Mikrobiologia

80%

Enzymologia

60%

Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży

95%

Biokataliza

70%

Biologia molekularna

30%

Inżynieria chemiczna

30%

Statystyczne metody planowania doświadczeń

60%

Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej

50%

Chemia żywności

50%

Publikacje

Sumaryczna liczba pkt. MNiSW

2454

Sumaryczny IF

112,829

Indeks Hirscha

13

Cytowania (wg danych Scopus)

424

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:

1. Kapturowska A., Stecka K., Zielińska K., Kupryś M. (2010): Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych, str. 107-112, vol. T1 W: Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Wiśniowska-Kielian B. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-60633-47-2.

MEiN 2010 = 3 pkt

 

2. Białecka-Florjańczyk E., Kapturowska A. (2012). Genetically Modified Baker’s Yeast Saccharomyces cerevisiae Chemical Synthesis and Biotransformations, str. 211-233 W: Chemical Biology, Ekinci D. (red.) InTech,  ISBN: 978-953-51-0049-2.

MEiN 2012 = 4 pkt

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

 

3. Fabiszewska A., Kozik K., Bieńkowska, Kundys A., Małajowicz J. (2017): Wpływ hydrofobowego źródła węgla na syntezę enzymów lipolitycznych przez szczep drożdży Yarrowia lipolytica ATCC 90812, str. 71-77 W: Puzzel 2017: Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, Uchański O. (red.) Wrocław, Oskar Uchański, ISBN 978-83-937278-4-1.

MEiN 2017 = 5 pkt

 

4. Małajowicz J., Grzechnik A., Borzęcka S., Kundys A., Fabiszewska A. (2017): Wpływ gamma-dekalaktonu na wzrost i aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica W29, str. 65-70 W: Puzzel 2017: Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, Uchański O. (red.) Wrocław, O. Uchański, ISBN 978-83-937278-4-1.
MEiN 2017 = 5 pkt

 

5. Misiukiewicz P., Fabiszewska A. (2018): Olej mikrobiologiczny – biochemiczne aspekty syntezy
i kierunki jego wykorzystania w przemyśle oleochemicznym, str. 114-125 W: Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności, Bodkowski R., Knechta D., Czyż K. (red.) Wrocław, Fund. Lumina Cordis, ISBN 978-83-951124-0-9.
MEiN 2018 = 5 pkt

 

6. Jasińska K., Fabiszewska A., Zieniuk B., Nowak D., Małajowicz J. (2020) Wpływ wybranych czynników na aktywność liofilizowanych preparatów enzymów lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica, str. 9 – 22
W: Żywność, Żywienie, Rynek, Innowacje w nauce i praktyce” Górska-Warsewicz H., Jaworska D., Czeczotko M. (red.), Warszawa, Wydawnictwo SGGW,  ISBN 978-83-7583-948-7.

MEiN 2020 =20 pkt

 

7. Siek Z., Małajowicz J., Wacławek W., Fabiszewska A. (2020) Wpływ stężenia handlowego preparatu lipaz Candida antarctica na aktywność metaboliczną drożdży Yarrowia lipolytica W29 w syntezie gamma-dekalaktonu, str. 23-34 W: Żywność, Żywienie, Rynek, Innowacje w nauce i praktyce, Górska-Warsewicz H., Jaworska D., Czeczotko M. (red.), Warszawa, Wydawnictwo SGGW,  ISBN 978-83-7583-948-7.
MEiN 2020 =20 pkt

 

8. Fabiszewska A., Ukleja M., Kozłowska M., Wołoszynowska M., Wierzchowska K., Zieniuk B. (2020) Wybrane parametry jakościowe oleju mikrobiologicznego drożdży Yarrowia lipolytica otrzymanego
w podłożach z odpadowymi olejami przemysłu rybnego, str. 194-205 W: Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta, Kowalski S., Zięć G., Dróżdż Iwona (red.), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-10-6.

MEiN 2020 = 20 pkt

 

9. Dmowska D., Fabiszewska A., Zieniuk B. (2020) Olej mikrobiologiczny jako alternatywny suplement wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie człowieka - analiza rynku. str. 213-220, W: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych, Danielewska A., Maciąg M. (red.), 2020, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o, ISBN 978-83-66489-40-0.

MEiN 2020 = 5 pkt

 

10. Siedlecka P., Kozłowska M., Ścibisz I., Fabiszewska A. (2021) Aktywność przeciwutleniająca izolatów otrzymywanych z wybranych roślin zielarskich, str. 31, W: Kalemba-Dróżdż M. (red.) Polifenole 2021, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2021.

MEiN 2021 = 0 pkt

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:

1. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2010) Ocena skażenia pasz ochratoksyną A i metody ich dekontaminacji, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3), 156-163.

MEiN = 6 pkt     

 

2. Białecka-Florjańczyk E., Zamojska W., Kapturowska A. (2011) Biotransformacje z udziałem genetycznie modyfikowanych drożdży Saccharomyces cerevisiae, Wiadomości Chemiczne, 65 (1-2), 93-110.

MEiN = 6 pkt                                  

 

3. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E. (2011) Wpływ sonikacji na aktywność lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 12 (2), 143-148.

MEiN = 6 pkt                                  

 

4. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Chmielewska I., Białecka – Florjańczyk E., (2011) Ultradźwięki – narzędzie do inaktywacji komórek drożdży oraz izolacji  białek wewnątrzkomórkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), 160-171.

MEiN  = 9 pkt                                  IF 2011 = 0,155                    IF 5-letni 2013 = 0,295

 

5. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2011) Czynniki wpływające na zdolność szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 66 (3), 21-33.

MEiN = 0 pkt                                  

 

6. Zielińska K., Stecka K., Kupryś M., Kapturowska A., Miecznikowski A. (2011) Ocena stopnia skażenia bakteriami patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56 (4), 212-215.

MEiN = 6 pkt                                  

 

7. Kapturowska A., Zielińska K., Stecka K., Kupryś M. (2011) Charakterystyka wybranych cech szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus o aktywności antymikotoksynowej. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 66 (3), 5-20.

MEiN = 0 pkt                                  

 

8. Kapturowska A., Stolarzewicz I., Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Studies on lipolytic activity of sonicated enzymes from Yarrowia lipolytica. Ultrasonics Sonochemistry 19, 186-191.

MEiN = 45 pkt                                 IF = 3,516                          IF 5-letni = 3,708

 

9. Białecka-Florjańczyk E., Krzyczkowska J., Stolarzewicz I., Kapturowska A. (2012) Synthesis of 2-phenylethyl acetate in the presence of Yarrowia lipolytica KKP 379 biomass, Journal of Molecular Catalysis (Enzymatic B) 74 (3-4), 241-245.

MEiN = 25 pkt                                 IF = 2,823                          IF 5-letni = 2,805

 

10. Stolarzewicz I., Kapturowska A., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Mikrobiologiczne źródła barwników w technologii żywności. Postępy Mikrobiologii (Advances in Microbiology), 51(3), 167–176.

MEiN = 15 pkt                                 IF  = 0,207                         IF 5-letni = 0,227

 

11. Kapturowska A. U., Zielińska K., Stecka K.M. (2012) Ocena jakości mleka surowego w powiązaniu z jakością kiszonych pasz objętościowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(3), 194-197.

MEiN = 5 pkt                                  

 

12. Zielińska K., Kapturowska A., Stecka K., Kupryś-Caruk M., Miecznikowski A., (2012) Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi kiszonek z runi łąkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(4), 217-221.

MEiN = 5 pkt                                  

 

13. Kapturowska A., Zamojska W., Stolarzewicz I., Białecka-Florjańczyk E. (2012) Substraty hydrofobowe w podłożach stymulujących aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 14, 317-323.

MEiN 2019 = 5 pkt                                        

 

14. Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Wróbel B. (2013) Rola bakterii fermentacji mlekowej w poprawie jakości mikrobiologicznej kiszonek z runi łąkowej w gospodarstwach ekologicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (Water-Environment-Rural Areas), vol 13, 1(41), 171-182.

MEiN = 5 pkt                    

 

15. Fabiszewska A. U., Zielińska K. J., Stecka K.M., Kupryś-Caruk M.P. (2013) Zastosowanie metody impedymetrycznej do oceny wzrostu wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej w obecności ochratoksyny A. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 68 (1), 38-50.

MEiN = 2 pkt                                  

 

16. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013) Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą na jakość runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania. Problemy Inżynierii Rolniczej (Problems of Agricultural Engineering) 2 (80), 151-164.

MEiN = 4 pkt                    

 

17. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013) Ocena efektywności stosowania dodatku bakteryjnego do zakiszania runi łąkowej nawożonej nawozami naturalnymi.  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 233-237.

MEiN  = 5 pkt                                 

 

18. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2013) Występowanie aflatoksyn w paszach i metody ich dekontaminacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 254-260.

MEiN = 5 pkt                                  

 

19. Kupryś-Caruk M., Zielińska K., Fabiszewska A. (2013): Wpływ kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie skażenia ochratoksyną a kiszonego ziarna kukurydzy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (4), 34-37.

MEiN  = 5 pkt                                 

 

20. Fabiszewska A. (2013) Współzależność pomiędzy wybranymi źródłami węgla w podłożu a wzrostem drożdży Yarrowia lipolytica, Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18 (3), 51-58.

MEiN = 4 pkt                                  

 

21. Stolarzewicz I., Ciekot J., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E. (2013) Roślinne i mikrobiologiczne źródła przeciwutleniaczy (Plant and microbial sources of antioxidants). Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Advances in Hygiene and Experimental Medicine), 67, 1359-1373.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 0,633                          IF = 0,761

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

 

22. Fabiszewska A. U., Stolarzewicz I., Zamojska W., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Carbon source impact on Yarrowia lipolytica KKP 379 lipase production. Applied Biochemistry and Microbiology, 50 (4), 404-410.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 0,735                          IF 5-letni = 0,772

 

23. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2014) Assessment of the quality of sward from the grasslands of selected organic farms. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 59 (4), 131-136.

MEiN 2019 = 5 pkt                                        

 

24. Wróbel B., Fabiszewska A., Zielińska K. (2014) The impact of fertilization using natural fertilizers on the quality of grass silage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (4), 119-125.

MEiN = 5 pkt                    

 

25. Fabiszewska A., Zielińska K. (2014) Wpływ obecności ochratoksyny A na wzrost szczepów z rodzaju Lactobacillus. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 22(1), 131-137.

MEiN = 4 pkt                                  

 

26. Fabiszewska A. U., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Factors influencing synthesis of extracellular lipases by Yarrowia lipolytica in medium containing vegetable oils, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 4(3), 231-237.

MEiN = 7 pkt                                  

 

27. Fabiszewska A., Mazurczak P., Pielińska A., Zieniuk B., Nowak D., Białecka-Florjańczyk E. (2014) Próba zastosowania drożdży Y. lipolytica KKP 379 w zagospodarowaniu odpadów przemysłu rybnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (Technological Progress in Food Processing), 2, 28-33.

MEiN = 5 pkt                    

 

28. Fabiszewska A. U., Kotyrba D., Nowak D. (2015) Assortment of carbon sources in medium for Yarrowia lipolytica lipase production: a statistical approach, Annals of Microbiology, 65(3), 1495-1503.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 1,232                          IF 5-letni = 1,331

 

29. Krzyczkowska J., Fabiszewska A. U. (2015) Yarrowia lipolytica – niekonwencjonalne drożdże w biotechnologii. Postępy Mikrobiologii 54 (1), 33-43.

MEiN = 15 pkt                                 IF 2019 = 0,236                    IF 5-letni= 0,290

 

30. Zielińska K., Fabiszewska A. U., Stefańska I. (2015) Different aspects of Lactobacillus inoculants on the improvement of quality and safety of alfalfa silage. Chilean Journal of Agricultural Research, 75 (3), 298-306, 20 pkt, IF=0,553

MEiN = 25 pkt                                 IF = 0,637                          IF 5-letni = 0,943

 

31. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2015) The effect of mineral NPK and organic fertilization on the content of nutritive components and microbiological quality of the first regrowth of meadow sward. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4), 129-134. 12 pkt

MEiN = 12 pkt                                

 

32. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2015) A contamination of sward from the grasslands of organic and conventional farms with aflatoxins and ochratoxin A. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4), 140-145.

MEiN = 12 pkt                                

 

33. Zielińska K., Fabiszewska A., Wróbel B. (2016) An assessment of the microbiological and chemical quality of grass silages from the organic farms, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4), 241-246.

MEiN = 12 pkt                                

 

34. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2016) The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4), 230-236.

MEiN = 12 pkt

 

35. Zielińska K., Fabiszewska A., Świątek M., Szymanowska-Powałowska D. (2017) Evaluation of the ability to metabolize 1,2-propanediol by heterofermentative bacteria of the genus Lactobacillus. Electronic Journal of Biotechnology 26, 60-63.

MEiN = 15 pkt                                 IF = 1,881                          IF 5-letni = 1,591

 

36. Stolarzewicz I., Zaborniak P., Fabiszewska A. U., Białecka-Florjańczyk E. (2017)  Study on properties of immobilized biocatalysts with lipase activity produced in Yarrowia lipolytica batch culture. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 31(3), 251-259.

MEiN = 20 pkt                                 IF  = 1,383                         IF 5-letni = 1,272

 

37. Zielińska K, Fabiszewska A., Wróbel B. (2017) Impact of bacterial preparation on improvement of aerobic stability and biogas yield from meadow sward silage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 62(4), 219-222.

MEiN = 12 pkt                                

 

38. Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. (2017) The effect of biological additives on aerobic stability of silages from meadow sward intended for feeding and energy production. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62(4), 205-210.

MEiN = 12 pkt                  

 

39. Mazurczak P., Zieniuk B., Fabiszewska A., Nowak D., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E. (2017) Utylizacja odpadów pochodzących z zakładów przemysłu spożywczego i paliwowego z wykorzystaniem lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 588, 15-24.

MEiN = 13 pkt

 

40Fabiszewska A., Pielińska A., Mazurczak P., Zieniuk B., Wołoszynowska M. (2017): Wpływ wybranych czynników na wydajność ekstrakcji i skład kwasów tłuszczowych otrzymywanego oleju mikrobiologicznego w komórkach drożdży Yarrowia lipolytica. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 24 (1) (110), 59 – 69;

MEiN 2017 = 13 pkt

 

41. Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. U., Krzyczkowska J., Kuryłowicz A. (2018) Synthetic and natural lipase inhibitors. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 18(8), 672-683.

MEiN = 30 pkt                                 IF = 2,842                          IF 5-letni = 2,952

 

42. Kundys A., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A., Małajowicz J. (2018) Candida antarctica lipase B as catalyst for cyclic esters synthesis, their polymerization and degradation of aliphatic polyesters. Journal of Polymers and the Environment 26, 396-407.

MEiN = 30 pkt                                  IF = 2,765                          IF 5-letni  = 2,896

 

43. Zielińska K., Fabiszewska A. (2018) Improvement of the quality of maize grain silage by a synergistic action of selected lactobacilli strains. World Journal of Microbiology and Biotechnology 34(1), 1-8, nr artykułu 9.

MEiN = 20 pkt                                 IF = 2,652                          IF 5-letni  = 2,391

 

44. Zieniuk B., Fabiszewska A. (2018) Ryby oraz odpady rybne jako źródło składników bioaktywnych oraz surowiec dla przemysłu energetycznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1 (114), 5-16.

MEiN = 13 pkt                                

 

45. Zielińska K, Fabiszewska A., Wróbel B. (2018) Increase of biogas yield from whole crop maize silage prepared with the addition of inoculant Lactosil Biogaz Plus. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 63(3), 157-161.

MEiN = 12 pkt                                

 

46. Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A., Zieniuk B. (2018) Phenolic acids derivatives - bioactivity and biotechnological methods of synthesis. Current Pharmaceutical Biotechnology 19(14), 1098-1113.

MEiN = 30 pkt                                 IF  = 1,516                         IF 5-letni  = 1,743

 

47. Zieniuk B., Fabiszewska A. (2019) Yarrowia lipolytica: a beneficious yeast in biotechnology as a rare opportunistic fungal pathogen - a minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology 35, 1-8, nr artykułu 10.

MEiN  = 70 pkt                                IF = 2,477                          IF 5-letni = 2,518

 

48. Fabiszewska A., Zielińska K., Wróbel B. (2019) Trends in designing microbial silage quality by biotechnological methods using lactic acid bacteria inoculants – a minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology 35 (5), 1-8, nr artykułu 76.

MEiN = 70 pkt                                 IF  = 2,477                         IF 5-letni = 2,518

 

49.  Fabiszewska A., Zieniuk B., Mazurczak-Zieniuk P., Wołoszynowska M., Nowak D. (2019): Waste fish oil as an alternative carbon source in microbial oil production by Yarrowia lipolytica yeast. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 599, 3-13.

MEiN 2019 = 20 pkt

 

50.  Fabiszewska A., Misiukiewicz-Stępień P., Paplińska-Goryca M., Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E. (2019): An insight into storage lipids synthesis by Yarrowia lipolytica yeast relating to lipid and sugar substrates metabolism. Biomolecules 9(11), 1-13, nr artykułu 685; DOI:10.3390/biom9110685 

MEiN 2019 = 100 pkt                         IF 2019 = 4,082                        IF 5-letni (2020) = 5,362

51. Zieniuk B., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E. (2020) Screening of solvents for favoring hydrolytic activity of Candida antarctica Lipase B. Bioprocess and Biosystems Engineering 43(4), 605-613.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 3,210                          IF 5-letni = 2,970

 

52. Małajowicz J., Nowak D., Fabiszewska A., Iuliano A. (2020) Comparison of gamma-decalactone biosynthesis by yeast Yarrowia lipolytica MTLY40-2p and W29 in batch-cultures. Biotechnology and Biotechnological Equipment 34(1), 330-340.

MEiN = 40 pkt                                 IF = 1,632                          IF 5-letni = 2,029

 

53. Kozłowska M., Gawinowska A., Fabiszewska A. (2020) Ekstrakty roślinne w wyrobach ciastkarskich. Przemysł spożywczy 74(6), 20-24.

MEiN = 5 pkt                                  

 

54. Zieniuk B., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2020) Synthesis of industrially useful phenolic compounds esters catalyzed by Y. lipolytica whole-cells obtained in waste fish oil media. Sustainability 12 (14), 1-18, nr artykułu 5804.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 3,251                          IF 5-letni = 3,473

 

55. Zieniuk B., Mazurczak-Zieniuk P., Fabiszewska A. (2020) Exploring the impact of lipid-rich food industry waste carbon sources on the growth of Candida cylindracea DSM 2031. Fermentation 6(4), 1-10, nr artykułu 122.

MEiN = 20 pkt                                 IF = 3,975

 

56. Zieniuk B., Fabiszewska A., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E. (2021) Synthesis of flavor compound ethyl hydrocinnamate by Yarrowia lipolytica lipases. Biocatalysis and Biotransformation, 39(6), 455-464.

MEiN  = 40 pkt                                IF = 2,325                          IF 5-letni  = 2,303

 

57. Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Anti-listerial effect of 4-hydroxyphenylpropanoic acid esters synthesized by lipase-catalyzed esterification. Proceedings, 70(1), 1-5, nr artykułu 17.

MEiN = 5 pkt                                  

 

58. Zieniuk B., Wołoszynowska M., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Application of freeze-dried Yarrowia lipolytica biomass in the synthesis of lipophilic antioxidants. Biotechnology Letters 43, 601-612.

MEiN = 70 pkt                                 IF = 2,716                          IF 5-letni = 2,672

 

59. Iuliano A., Fabiszewska A., Kozik K., Rzepna M., Ostrowska J., Dębowski M., Plichta A. (2021) Effect of electron-beam radiation and other sterilization techniques on degradation, microbiological, structural and mechanical properties of thermoplastic starch blend. Journal of Polymers and the Environment, 29, 1489–1504.

MEiN  = 70 pkt                                IF = 4,705                          IF 5-letni = 4,261

 

60. Zieniuk B., Groborz K., Wołoszynowska M., Ratusz K., Białecka-Florjańczyk E., Fabiszewska A. (2021) Enzymatic synthesis of lipophilic esters of phenolic compounds, evaluation of their antioxidant activity and effect on the oxidative stability of selected oils, Biomolecules, 11(2), 1-12, nr artykułu 314.

MEiN  = 100 pkt                              IF  = 6,064                         IF 5-letni = 6,191

 

61. Zielińska K., Fabiszewska A., Piasecka-Jóźwiak K., Choińska R. (2021) Increasing biogas yield from fodder by microbial stimulation of propionic acid synthesis in grass silages. Energies, 14(10), 1-13, nr artykułu 2843.

MEiN = 140 pkt                               IF  = 3,252                         IF 5-letni = 3,333

 

62. Snopek P.,  Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Aeration and Stirring in Yarrowia lipolytica lipase biosynthesis during batch cultures with waste fish oil as a carbon source. Fermentation 7(2), 1-11, nr artykułu 88.

MEiN = 40 pkt                                 IF = 5,123

 

63. Jasińska K., Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Studies on the catalytic properties of crude freeze-dried preparations of Yarrowia lipolytica extracellular lipases for geranyl ester derivative synthesis Biomolecules 11(6), 1-16, nr artykułu 839.

MEiN = 100 pkt                               IF = 6,064                          IF 5-letni = 6,191

 

64. Wierzchowska K., Zieniuk B., Nowak D., Fabiszewska A. (2021) Phosphorus and nitrogen limitation in the culture medium as a part of the strategy to stimulate microbial lipids biosynthesis. Applied Sciences, 11(24), 1-13, nr artykułu 11819.

MEiN = 100 pkt                               IF = 2,838                          IF 5-letni = 2,921

 

65. Fabiszewska A., Wierzchowska K., Górska A., Zieniuk B. (2021): Rapeseed post-frying oil from fish fillets as a carbon source in microbial oil synthesis, w: Proceedings, 70, 1-6, nr artykułu 68.

MEiN 2021 = 5 pkt                         

 

66. Fabiszewska A., Zieniuk B., Kozłowska M., Mazurczak-Zieniuk P., Wołoszynowska M., Misiukiewicz-Stępień P., Nowak D. (2021): Studies on upgradation of waste fish oil to lipid-rich yeast biomass in Yarrowia lipolytica batch cultures, Foods 10(2), 1-16, nr artykułu 436.

MEiN 2021 = 100 pkt             IF 2021 = 5,561                        IF 5-letni  = 5,940

 

67. Fabiszewska A., Paplińska-Goryca M., Misiukiewicz-Stępień P., Wołoszynowska M.,  Nowak D., Zieniuk B. (2022): Expression profile of selected genes involved in storage lipids synthesis in a model oleaginous yeast species Yarrowia lipolytica. International Journal of Molecular Sciences 23(3), nr artykułu 1041.

MEiN 2021 = 140 pkt                         IF 2021 = 6,208                        IF 5-letni (2021) = 6,628

 

68. Fabiszewska A., Wierzchowska K., Wołoszynowska M., Nowak D., Zieniuk B. (2022): Brine and post-frying oil management in the fish processing industry – a concept based on oleaginous yeast culture. Processes, 10, 1-12, nr artykułu 294.

MEiN 2021 = 70 pkt                           IF 2021 = 3,352                        IF 5-letni (2021) = 3,338

 

69. Wierzchowska K., Zieniuk B., Fabiszewska A. (2022) Use of non-conventional yeast Yarrowia lipolytica in treatment or upgradation of hydrophobic industry wastes. Waste and Biomass Valorization 13(2), 757–779.

MEiN = 70 pkt                                 IF 2021 = 3,449                    IF 5-letni 2021 = 3,575

 

70. Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Wierzchowska K., Fabiszewska A. (2022) Recent advances in the enzymatic synthesis of lipophilic antioxidant and antimicrobial compounds. World Journal of Microbiology and Biotechnology 38(1), 1-16, nr artykułu 11.

MEiN = 70 pkt                                 IF 2021 = 4,253                    IF 5-letni 2021 = 4,272

 

71. Jasińska K., Fabiszewska A., Białecka-Florjańczyk E., Zieniuk B. (2022) Mini-Review on the enzymatic lipophilization of phenolics present in plant extracts with the special emphasis on anthocyanins. Antioxidants 11(8), 1-16, nr artykułu 1528.

MEiN = 100 pkt                               IF 2021 = 7,675                    IF 5-letni 2021 = 7,886

 

72. Zieniuk B., Ononamadu C.J., Jasińska K., Wierzchowska K., Fabiszewska A. (2022) Lipase-Catalyzed Synthesis, Antioxidant Activity, Antimicrobial Properties and Molecular Docking Studies of Butyl Dihydrocaffeate. Molecules 27(15), 1-18, nr artykułu 5024.

MEiN = 140 pkt                               IF 2021 = 4,927                    IF 5-letni 2021 = 5,110

Wyróżnienia

2022

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe

2022

Best Speaker Award on The 3rd International Electronic Conference on Foods: Food, Microbiome, and Health—A Celebration of the 10th Anniversary of Foods' Impact on Our Wellbeing, 2022

2021

Zespołowa nagroda za działalność organizacyjną JM Rektora SGGW II stopnia

2020

Zespołowa nagroda naukowa JM Rektora SGGW II stopnia

2019

Zespołowa nagroda naukowa JM Rektora SGGW II stopnia

2017

I nagroda ·za doniesienie naukowe

I nagroda ·za doniesienie: Fabiszewska A., Mazurczak P., Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Nowak D. (2017): Drożdże Yarrowia lipolytica jako biotechnologiczna platforma do zagospodarowania lipidowego odpadu przemysłu rybnego. XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ (V International Session of Young Scientific Staff), 18-19 maja 2017, Szczecin.

2013

Dyplom uznania rektora SGGW w Warszawie

Dyplom za osiągnięcia naukowe.

2013

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Medal srebrny Belgijskie i Międzynarodowe Targi Innowacji i Technologii Eureka w Brukseli

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Dyplom Volga State University of Technology University na Międzynarodowych Targach Innowacji w Zagrzebiu

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Nagroda Special Certificate President of Istanbul Aydin University na Międzynarodowych Targach Innowacji w Zagrzebiu

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Medal srebrny Międzynarodowych Targów Innowacji w Zagrzebiu, 12-17.10.2013 srebrny medal podczas 65 Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013”

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Złoty medal XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013"

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2012 - 2013

Stypendium naukowe za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów na rok 2012/2013

2012

Nagroda EuroLider 2012 w kategorii produkt pt.: „Grupa biopreparatów do kiszenia pasz i probiotycznych”

Zespół twórców: Grzybowski R.A., Stecka K.M., Zielińska K.J., Piasecka-Jóźwiak K., Miecznikowski A.H., Kupryś M., Kapturowska A.

2012

Medal brązowy podczas 40 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków. „International Exhibition Of. Inventions Of Geneva”

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2012

Medal złoty: XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES” w Moskwie

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2012

List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lista gratulacyjny za wygraną w konkursie „Student – Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w 2012 roku.

2012

Nagroda Główna za wynalazek „Nowy szczep Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych”

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Student – Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, w ramach Projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” – Program „KREATOR INNOWACYJNOŚCI - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” w 2012 roku.

2012

Dyplom uznania Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Dyplom za wynalazek “New strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling” (WIPO Certificate of Merit), 11.05.2012 r.

2012

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego

Stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) nr umowy 74/ES/ZS-II/W-052/12

2011 - 2012

Stypendium naukowe za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów na rok 2011/2012

2011

Medal srebrny podczas Międzynarodowych Targów iENA w Norymberdze ,,Pomysły – Wynalazki - Nowe produkty"

RozwiązanieBiotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A i patogenami” (Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A and pathogens”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M, Miecznikowski A.

2011

Medal złoty z wyróżnieniem podczas 5 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2009

Nagroda specjalna 9 edycji konkursu firmy Bayer „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”

Nagroda za pracę magisterską pt.: „Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku”.

2007

Wyróżnienie za plakat na XXXIV przeglądzie dorobku kół naukowych SGGW

Białecka-Florjańczyk E., Majewska E., Kapturowska A., Stobnicka  A. „Chemoselektywna hydroliza wiązań estrowych z udziałem drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae”.

Patenty

Wynalazek pt.: „Szczep bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych” (“New strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling”)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski

Wynalazek został wdrożony z udziałem firmy POLSIL Biopreparaty.

  1. patent UP RP nr 214583 z dn. 27.12.2012
  2. patent UP USA nr US 8697423 B2 z dn. 15.04.2014
  3. patent europejski EP 2582851 z dn. 14.11.2014

Wynalazek pt.: „Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych” („A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi- component preparation for starch-rich plant preservation, their use and the method for plant preservation”)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek 

 1. patent UP RP nr 219782 z dn. 24.11.2014
 2. patent europejski EP 278 58 26 z dn. 05.11 2014
 3. patent UP USA 9370199 decyzja z dn. 21.06.2016

Biopreparat do konserwowania surowców odnawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu

Nr 225911 (decyzja z 13.12. 2016 r.)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka

Biopreparat bakteryjno-enzymatyczny do kiszenia traw, zwłaszcza traw wieloletnich, przeznaczonych do produkcji biogazu

Nr 228711 (decyzja z dnia 24.11.2017)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka 

Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3

Nr 239071 (decyzja z dn. 2.11.2021)

Twórcy: Agata Fabiszewska, Bartłomiej Zieniuk, Patrycja Mazurczak, Dorota Nowak, Ewa Białecka-Florjańczyk

Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego z hodowli mikroorganizmów olejogennych

Twórcy: Fabiszewska Agata, Zieniuk Bartłomiej, Ukleja Maja, Wierzchowska Katarzyna, Nowak Dorota, Data zgłoszenia 27.05.2021. Zgłoszenie oznaczono numerem P.437980 [WIPO ST 10/C PL437980]

Zgłoszenia patentowe

Projekty

2021-2022
kierownik projektu

Roślinna alternatywa serów dojrzewających z udziałem pleśni jako innowacja wśród analogów nabiału

Grant MNiSW w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

2019 - 2020
kierownik projektu

Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węgla

Grant MINIATURA 3 - konkurs Narodowego Centrum Nauki

2017
kierownik projektu

Enzymy syntetyzowane przez drożdże Yarrowia lipolytica jako biokatalizatory – Wykorzystanie właściwości lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica do waloryzacji odpadowego oleju po proCesie wędzenia ryb

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2015
kierownik projektu

Czynniki warunkujące efektywną produkcję i działanie lipaz i lipooksygenaz przez drożdże Yarrowia lipolytica - Badania nad czynnikami determinującymi wysoką aktywność zewnątrzkomórkowej lipazy drożdży Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródła węgla

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2012 - 2013
kierownik projektu

Próba zagospodarowanie glicerolu w pożywkach stosowanych w mikrobiologicznej produkcji enzymów lipolitycznych

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2011 - 2013
wykonawca

Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych

Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-035/11 realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.2 UE

2010 - 2013
wykonawca

Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S o zdolności degradacji ochratoksyny A i jego zastosowanie do dekontaminacji pasz objętościowych

Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-012/10 realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.2. UE

2010 - 2013
wykonawca

Badania nad możliwościami wykorzystania drożdży w procesach syntezy estrów organicznych

Projekt własny nr N N209 107639, dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa

2010
wykonawca

Wpływ mikrobiologicznej jakości kiszonych pasz objętościowych na stan higieny mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych

Zadanie zrealizowane na podstawie decyzji ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dla studentów

TEMATY PRAC Z ZAKRESU ENZYMOLOGII 

 1. Otrzymywanie i charakterystyka liofilizowanych preparatów enzymów lipolitycznych pleśni Rhizpus oryzae w podłożach zawierających odpadowe źródła węgla - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 1. Otrzymywanie immobilizowanych preparatów zewnątrzkomórkowej lipazy drożdży Yarrowia lipolytica i ich zastosowanie w wybranych reakcjach estryfikacji - praca inżynierska/licencjacka/magisterska

TEMATY PRAC Z ZAKRESU BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 1. Próba zagospodarowania odpadów ropopochodnych w hodowli drożdży olejogennych - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 2. Badania nad wprowadzeniem związków zapachowych i dodatków smakowych do roślinnych alternatyw sera typu camembert na bazie nerkowców - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 3. Otrzymywanie oleju mikrobiologicznego w hodowli ciągłej - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 4. Próba zastosowania wody wodociągowej w hodowli drożdży lipolytica - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 5. Wpływ wielkości hodowli inokulacyjnej na kumulację lipidów zapasowych przez komórki drożdży lipolytica - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 6. Badanie możliwości detoksykacji odpadowego oleju posmażalniczego w hodowli drożdży Yarrowia lipolytica - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 7. Suplementacja roślinnych analogów serów typu camembert olejem mikrobiologicznym - praca inżynierska/magisterska

Praktyka krok po kroku

na studiach stacjonarnych kierunku BIOTECHNOLOGIA

Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie

 1. Samodzielne wyszukanie jednostki, w której Student zamierza odbywać praktykę oraz wypełnienie Ankiety o Miejscu Praktyki. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia
  w czasie dyżuru koordynatora ds. praktyk do 30 kwietnia br. W przypadku problemu ze znalezieniem miejsca realizacji praktyk należy zgłosić się do koordynatora z prośbą o pomoc.
 2. Wypełnienie Podania o Skierowanie na Studencką Praktykę Zawodową oraz Umowy i zgłoszenie się w czasie dyżuru Koordynatora ds. Praktyk.
 3. Złożenie podpisanej Umowy u Koordynatora ds. praktyk do 31 maja br.
 4. Odbycie praktyki zawodowej. Prowadzenie Dzienniczka praktyk w oparciu o Kartę Tygodniową.
 5. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce z opinią.
 6. Przygotowanie Sprawozdania z praktyki.
 7. Złożenie kompletnej dokumentacji z realizacji praktyk do koordynatora ds. praktyk do 28 października br. (Dzienniczek praktyk – wszystkie Karty Tygodniowe, Sprawozdanie z praktyki i Zaświadczenie o odbytej praktyce z opinią).

Dyżur koordynatora ds. praktyk dla kierunku biotechnologia odbywa się w budynku 32 pokój 2059, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2022/2023 jest to: poniedziałek godz. 900-1000 i środa godz. 900-1000.

Wzory druków do pobrania ze strony WBiB

Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech działa od 1997 roku przy Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW w Warszawie. Zrzesza studentów kierunków biologicznych zainteresowanych szeroko pojętymi naukami biotechnologicznymi. W ramach koła działa 5 sekcji tematycznych: biokatalizy enzymatycznej, bioinformatyczna, roślinna, zwierzęca i spożywcza.
Koło naukowe od lat angażuje się w organizację Pikniku Naukowego Radia Zet i Centrum Nauki Kopernik, dni SGGW oraz współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Biotechnologicznym "Symbioza".

Członkowie koła w ramach swojej działalności realizują indywidualne i zespołowe projekty naukowe, uczestniczą w pozyskiwaniu środków w ramach grantów, przygotowują wystąpienia na konferencje krajowe i międzynarodowe, mają możliwość przygotowania własnych publikacji naukowych oraz uczestniczą w popularyzacji nauki.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszam do kontaktu

+48 22 59 37 621

ul. Nowoursynowska 159c, bud. nr 32, pok. 2059, 02-776 Warszawa

agata_fabiszewska@sggw.edu.pl

Przydatne linki:

SGGWhttps://www.sggw.edu.pl

Wydział Technologii Żywności SGGW w Warszawie - https://www.sggw.wtz.edu.pl

Instytut Nauk o Żywności SGGW w Warszawiehttps://inoz.sggw.edu.pl/