Projekty

2021-2022
kierownik projektu

Roślinna alternatywa serów dojrzewających z udziałem pleśni jako innowacja wśród analogów nabiału

Grant MNiSW w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

2019 - 2020
kierownik projektu

Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węgla

Grant MINIATURA 3 - konkurs Narodowego Centrum Nauki

2017
kierownik projektu

Enzymy syntetyzowane przez drożdże Yarrowia lipolytica jako biokatalizatory – Wykorzystanie właściwości lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica do waloryzacji odpadowego oleju po proCesie wędzenia ryb

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2015
kierownik projektu

Czynniki warunkujące efektywną produkcję i działanie lipaz i lipooksygenaz przez drożdże Yarrowia lipolytica - Badania nad czynnikami determinującymi wysoką aktywność zewnątrzkomórkowej lipazy drożdży Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródła węgla

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2012 - 2013
kierownik projektu

Próba zagospodarowanie glicerolu w pożywkach stosowanych w mikrobiologicznej produkcji enzymów lipolitycznych

Grant wewnętrzny dla młodych pracowników nauki, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2011 - 2013
wykonawca

Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych

Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-035/11 realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.2 UE

2010 - 2013
wykonawca

Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S o zdolności degradacji ochratoksyny A i jego zastosowanie do dekontaminacji pasz objętościowych

Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-012/10 realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.2. UE

2010 - 2013
wykonawca

Badania nad możliwościami wykorzystania drożdży w procesach syntezy estrów organicznych

Projekt własny nr N N209 107639, dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa

2010
wykonawca

Wpływ mikrobiologicznej jakości kiszonych pasz objętościowych na stan higieny mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych

Zadanie zrealizowane na podstawie decyzji ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi